Algemene gebruiksvoorwaarden van de website Wikibus

Algemeen

Artikel 1 - Onderstaande voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Wikibus (hierna "Wikibus" genoemd), met de domeinnaam www.wikibus.be, alsook alle websites die door Wikibus werden of zouden worden ontwikkeld, allen hierna genaamd 'de Website'.

Artikel 2 - Deze Website is gecreëerd en wordt beheerd door Léonard Travel International SA, , met maatschappelijke zetel te 25 Parc Artisanal à 4671 Barchon (Belgïe), BE 0420.348.114. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar web@voyages-leonard.be.

Artikel 3 - Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt U er zich toe deze na te leven.

Artikel 4 - Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkel juridische samenwerkingsverband gecreëerd.

Artikel 5 - Indien één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Artikel 6 - Wikibus behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

Artikel 7 - Onderhavige voorwaarden zijn specifieke voorwaarden die enkel betrekking hebben op het gebruik van de Website van Wikibus, alsook op alle andere internet- en/of netwerkinitiatieven van Wikibus (zie hoger), en dienen te worden aangevuld met de algemene voorwaarden van Wikibus, die integraal van toepassing blijven op de rechtsverhouding tussen Wikibus en de klant/gebruiker.

Toegang tot de website

Artikel 8 - Wikibus stelt alles in het werk om, in de mate van het mogelijke, de toegang tot haar Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te verzekeren, zonder enige garantie dienaangaande.

Artikel 9 - Deze toegang kan echter worden onderbroken, met name wegens onderhoud en updating, ingevolge stortingen of omwille van enige andere technische reden

Intellectuele rechten

Artikel 10 - De Website, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de logo's, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Wikibus, zijn eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Artikel 11 - Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Wikibus.

Artikel 12 - Hetzelfde geldt voor de uittreksels uit werken die op deze Website worden aangeboden, zelfs indien deze kosteloos worden aangeboden. Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Artikel 13 - Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de catalogus van Wikibus is ten strengste verboden.

Aansprakelijkheid

Artikel 14 - Deze Website is bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Wikibus en haar eventuele filialen.

Artikel 15 - Wikibus en haar informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar Website en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of derden.

Artikel 16 - De informatie, producten en diensten die deze Website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Wikibus biedt derhalve geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of de actualisering van de informatie die op deze Website wordt aangeboden.

Artikel 17 - Wikibus is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daad, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijfs)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, computermisdrijven, hacking en zelfs indien Wikibus gewaarschuwd werd voor deze schade.

Artikel 18 - Zo is Wikibus evenmin verantwoordelijk voor enige tijdelijke of permanente schade of stoornis veroorzaakt aan de gegevens of het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens de toegang tot de Website, tijdens het raadplegen van de pagina's van de Website of in het algemeen, tijdens de overdracht van bestanden en informaticaprogramma's die de Website uitmaken, naar zijn ontvangstmaterieel. Wikibus is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via zijn Website.

Artikel 19 - Wikibus is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn verspreidingsmiddelen. Wikibus wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de plundering van gegevens die daaruit zou kunnen voortvloeien, van de hand. Wikibus zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van ongeoorloofde inbraak.

Artikel 20 - Wikibus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract dat werd gesloten, in geval van uitputting van de voorraad of de onbeschikbaarheid van het product, in geval van force majeure, onrust of totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand.

Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 21 - Wikibus respecteert uw privacy.

Artikel 22 - Uw gegevens gebruikt Wikibus alleen om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten.

Artikel 23 - Wikibus draagt zorg voor de privacy van elke klant of bezoeker van haar websites. Al uw gegevens die u op onze websites en/of productsites ingeeft, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij dienen om u een betere service te garanderen.

Artikel 24 - Bij een informatie-aanvraag vraagt Wikibus u een minimum aan persoonsgegevens teneinde u te kunnen contacteren: naam, voornaam, onderneming, bedrijf, emailadres, uw vragen of opmerkingen.

Artikel 25 - Ook als u uw bestelling doorgeeft via onze websites, vraagt Wikibus u het strikte minimum aan persoonsgegevens teneinde uw bestelling af te handelen: naam, voornaam, onderneming, bedrijf, emailadres, telefonnummer, adress, uw vragen of opmerkingen. Het staat u vrij om de rest van uw persoonsgegevens ook in te vullen.

Artikel 26 - Daarnaast worden uw persoonsgegevens door Wikibus in een bestand opgenomen, teneinde u te kunnen informeren over onze activiteiten. Overeenkomstig de wet van 08.12.1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren.

Artikel 27 - Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Wikibus uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Artikel 28 - U kan op elk moment vragen om de gegevens uit het bestand te verwijderen. Tegen de verwerkingvan uw gegevens voor direct marketingdoeleinden kan u zich kosteloos verzetten.

Hyperlinks

Artikel 29 - De webruimten buiten de domeinen en subdomeinen van www.wikibus.be en in het bijzonder de ruimten waarnaar de gebruiker kan worden verwezen door middel van hypertekstlinks op de pagina's van deze Website, blijven de alleenverantwoordelijkheid van de houders van die webruimten.

Artikel 30 - Wikibus kan immers geen permanente controle uitoefenen op deze webruimten, noch enige aansprakelijkheid aanvaarden voor hun inhoud. De invoeging van deze links houdt geen goedkeuring in van de elementen bevat in deze Website door Wikibus.

Artikel 31 - Wikibus wijst derhalve alle aansprakelijkheid met betrekking tot het materieel en de gegevens van welke aard ook, bevat in of verspreid op deze webruimten waarnaar wordt verwezen, en met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens waartoe daarin wordt overgegaan, van de hand.

E-mails en sms'en.

Artikel 32. De gebruiker gaat akkoord met het ontvangen van e-mails en sms's voor het gebruik van WIKIBUS-diensten en haar toepassingen.

Cookies

Artikel 33. Wij verzamelen bepaalde informatie via logbestanden en cookies. Dit zijn voornamelijk: IP adres, Besturingssysteem, Bezochte pagina's en queries, Verbindingstijd en dag. Artikel 34. Het gebruik van dergelijke bestanden stelt ons in staat de dienst aan te passen, een gebruikersverbruiksprofiel op te stellen, operationeel toezicht op WIKIBUS-diensten te leveren en statistieken beschikbaar te hebben.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Artikel 35 - Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de rechtbank van koophandel te Brussel, en het vredegerecht van het eerste kanton te Brussel uitsluitend bevoegd zijn. Wikibus kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

Artikel 36 - Wikibus behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Artikel 37 - Het gebruik van de Website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf niet van toepassing is.

Artikel 38 - Indien U niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden is het enige verhaalsmiddel de Website niet verder te gebruiken.